آرشیو برچسب: اسپکتروفوتومتر

اندازه گیری تری گلیسرید خون به روش تری گلیسرید اکسیداز

اندازه گیری تری گلیسرید خون به روش تری گلیسرید اکسیداز

انواع روش های اندازه گیری تری گلیسرید در خون روش های شیمیایی متعددی نظیر سالکوفسکی و لیبرمن بورشارد برای اندازه گیری تری گلیسرید وجود دارد با این وجود روش های آنزیمی که دقیق تر و حساس تر هستند، امروزه مورد استفاده قرار میگیرد. اندازه گیری تری گلیسرید خون به روش تری گلیسرید اکسیداز روش کار سه لوله سرولوژی ۱۰*۱۳ شیشه ...

ادامه مطلب »

اندازه گیری گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز

اندازه گیری گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز

انواع روش های اندازه گیری گلوکز در خون روش های شیمیایی متعددی نظیر سالکوفسکی و لیبرمن بورشارد برای اندازه گیری گلوکز وجود دارد با این وجود روش های آنزیمی که دقیق تر و حساس تر هستند، امروزه مورد استفاده قرار میگیرد. اندازه گیری گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز روش کار سه لوله سرولوژی ۱۰*۱۳ شیشه ای برمیداریم و به ...

ادامه مطلب »

اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز

اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز

انواع روش های اندازه گیری کلسترول در خون روش های شیمیایی متعددی نظیر سالکوفسکی و لیبرمن بورشارد برای اندازه گیری کلسترول وجود دارد با این وجود روش های آنزیمی که دقیق تر و حساس تر هستند، امروزه مورد استفاده قرار میگیرد. اندازه گیری کلسترول به روش کلسترول اکسیداز روش کار سه لوله سرولوژی ۱۰*۱۳ شیشه ای برمیداریم و به ترتیب لوله ...

ادامه مطلب »
bigtheme