آرشیو برچسب: AMINOGLYCOSIDES

آمینوگلیکوزیدها | AMINOGLYCOSIDES

دايمتيكون‌ | DIMETHICONE

دارو های گروه آمینوگلیکوزیدها که این‌ گروه‌ از آنتی‌ بیوتیک‌ ها شامل‌ آمیکاسین‌، جنتامایسین‌، نئومایسین‌، استرپتومایسین‌ و توبرامایسین‌ می‌شود. GENTAMICIN AMIKACIN TOBRAMYCIN PAROMOMYCIN  NEOMYCIN  تمام‌ این‌ آنتی‌ بیوتیک‌ها باکتریسید هستند و بر روی‌ بعضی‌ از باکتری‌ های‌ گرم‌ مثبت‌ و اغلب‌ باکتری‌ های‌ گرم‌ منفی‌ موثر می‌باشند. آمیکاسین‌، جنتامایسین‌ و توبرامایسین‌ بر روی‌ پسودوموناس‌ آئروژینوزا و استرپتومایسین‌ بر روی‌ مایکوباکتریوم‌ ...

ادامه مطلب »
bigtheme