آرشیو برچسب: ANTILEPROTIC

ANTILEPROTIC DRUGS

دارو های ANTILEPROTIC  که این‌ گروه‌ از آنتی‌ بیوتیک‌ ها شامل‌ داپسون، و کلوفازیمین می‌ باشد. DAPSONE CLOFAZIMINE سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ به‌ منظور غلبه‌ بر مشکل‌ بروز مقاومت‌ به‌ داپسون‌ و همچنین‌ پیشگیری‌ از مقاومت‌ به‌ سایر دارو های‌ ضد جذام‌، مصرف‌ سه‌ داروی‌ داپسون‌، ریفامپین‌ و کلوفازیمین‌ در درمان‌ جذام‌ چند باسیلی‌ (لپروماتوز، بینابینی‌ ـ لپروماتوز و بینابینی‌) را توصیه‌ نموده‌ است‌. ...

ادامه مطلب »
bigtheme